Kokoelma mielipiteitä

     
Seuraavassa on kokoelma sekalaisia mielipiteitä erilaisista asioista ja maail- man menosta. Joku saattaa helposti arvella, että siihen ne nyt ovat koonneet kaikkein merkittävimmät mietelmänsä, mutta tätä näkemystä tulee heti oikais- ta. Tekstit ovat päässeet mukaan olematta mitenkään erityisessä asemassa mui- hin eri yhteyksissä esitettyihin tekstinlaatijoiden suullisiin tai kirjallisiin mieli- piteisiin. Katsantokanta asioihin tietenkin vaihtelee riippuen siitä missä omi- naisuudessa tarkastelu on tehty. Vaikka tekstit ja jutunpätkät ovat yleensä toi- sistaan riippumattomia ja irrallisia, saattaa niistä jotenkin heijastella kirjoitta- jansa maailmankatsomus. Näin suppeiden näytteiden perusteella tekstinikka- reista muodostettu henkilökuva saattaisi jäädä ohkaiseksi ja pliisuksi, joten johtopäätelmät kannattaa tehdä hyvin varoen.

Tekstit ovat kirjoittajien mielipiteitä. Kustantaja on vain vähässä määrin rajoit- tanut tekstien esillepanoa kuitenkaan mitenkään sensuroimatta tai puuttumatta sisältöihin. Tekijänoikeus teksteihin on kirjoittajilla. Osa kirjoituksista on jul- kaistu aikaisemmin muussa yhteydessä. Näissä tapauksissa on mainittu aikai- sempi julkaisupaikka.

Tähän sivustoon on tekijänoikeus Oy JAP-Publisher Ltd:lla, joka huolehtii sivuston ylläpidosta. Teksteihin kohdistuviin julkisiin viittauksiin tulee liittää yksilöivä maininta sivustosta.
  [ ALOITUSSIVU ]  [ KIRJAT ]

www.jap-publisher.com v. 2009 - 2016 © Oy JAP-Publisher Ltd
Finland